Chronologie vzniku ruských botů na Twitteru

Analýza chronologie vzniku účtů, které Lawrence Alexander zahrnul do svých vzorků „botů“, odhaluje jasné znaky automatizace. Obrázek připravila Tetjana Lokot.

Analýza chronologie vzniku účtů, které Lawrence Alexander zahrnul do svých vzorků „botů“, odhaluje jasné znaky automatizace. Obrázek připravila Tetjana Lokot.

Za pomoci volně dostupných programů shromáždil výzkumník v oblasti internetu Lawrence Alexander data téměř 20 500 prokremelských účtu na Twitteru a vizualizoval je. Odkryl tak široký rozsah pokusů o manipulaci informací na ruském internetu. Ve druhé části dvoudílného článku rozebírá, co o těchto účtech vypovídá doba jejich založení a jak jejich vznik koreluje s významnými politickými a společenskými událostmi.

Když jsem prozkoumal rozsah a propojení sítí botů v první částí své analýzy, rozhodl jsem se podívat na chronologii jejich vzniku. Poskytne nám analýza data jejich registrace další indicie ohledně jejich původu a účelu?

Jednou z informací, kterou program NodeXL sbírá o uživatelích Twitteru, je čas vytvoření účtu. Toto je automatický parametr, který uživatel nemůže změnit. Poskytuje tedy přesné „datum narození“ každého účtu.

Čas vzniku účtů

Záznamy o času vytvoření účtů ze vzorků „botů“ ukazují rychlou registraci mnoha účtů během krátkých časových úseků.

Za použití programu Microsoft Excel jsem pro všech 17 590 botů tato data vizualizoval v grafech podle jednotlivých skupin (skupiny byly vytvořeny podle kontextu, ve kterém dané účty tweetovaly). Pro srovnání jsem vytvořil stejný graf pro náhodný vzorek 11 282 účtů.

Timeline for Random Sample Group

Graf data registrace účtů na Twitteru pro náhodný vzorek. Obrázek vytvořil Lawrence Alexander.

Svislá osa pokrývá celou historii Twitteru, od jeho počátku v červenci 2006 až dodnes. Na vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé účty až do jejich celkového počtu v dané skupině. Jsou ponechány v pořadí, v jakém je původně sesbíral program NodeXL. Datum vytvoření každého účtu je označeno modrým bodem.

Podle očekávání není možné pro náhodně vybranou skupinu vysledovat významnější trendy – kromě obecného nárůstu popularity Twitteru v prvních čtyřech letech. Stejné grafy pro mnou sestavené vzorky botů ovšem nabízejí jiný obrázek.

Twitter Bots Timeline Group A

Graf data registrace účtů na Twitteru pro skupinu botů A. Obrázek vytvořil Lawrence Alexander.

Graf pro skupinu A je sestaven z botů, které jsem získal pomocí tweetu účtu @PressRuissa. Z grafu je možné vypozorovat, že mnoho účtů bylo vytvořeno v jediný den, s velmi malým časovým odstupem. To je typické pro automatizovanou síť. Stejný trend vykazují všechny čtyři vzorky.

Červeně jsem pro přehlednost vyznačil data větší aktivity. V první skupině byly významnými daty listopad 2013 a červenec 2014.

Twitter Bots Timeline Group B

Graf data registrace účtů na Twitteru pro skupinu botů B, je zde vidět registrace mnoha účtů v krátkém časovém období. Obrázek vytvořil Lawrence Alexander.

Skupina B byla sestavena z účtů sesbíraných na základě podezřelého chování a dalších charakteristik, například chybové hlášky v angličtině, kterou jsem zmínil v prvním článku. V grafu výše jsou vidět dvě ostrá maxima v datu registrace účtů, a to od jara do začátku léta 2014 a znovu na podzim stejného roku. Jen relativně málo účtů z této skupiny bylo zaregistrováno před tímto obdobím.

Twitter Bots Timeline Group C

Graf data registrace účtů na Twitteru pro skupinu botů C, jsou zde vidět tři období rychlé registrace mnoha účtů. Obrázek vytvořil Lawrence Alexander.

Boti ze skupiny C byli sesbíráni na základě tweetu politického analytika, který upozornil na výskyt podezřele podobných zpráv. Graf pro tuto skupinu vykazuje jasný vzor masového zakládání účtů – přidávání botů do sítě – ve třech dávkách oddělených osmi měsíci.

Twitter Bots Timeline Group D

Graf data registrace účtů na Twitteru pro skupinu botů D. Obrázek vytvořil Lawrence Alexander.

Mediální expert z organizace Internews Ukraine poskytl ve svém tweetu seznam účtů, který posloužil jako základ pro skupinu D (viz graf výše). Zde jsou trendy automatizace méně patrné, částečně proto, že je tento vzorek menší. Rychlé zakládání účtů během léta 2014 je ovšem přesto zjevné.

Ačkoli tyto výsledky neposkytují jasný závěr z hlediska povahy účtů „botů“, je zajímavé podotknout, že období registrace vyššího počtu botů se překrývá s počátky protestů na ukrajinském Euromajdanu (konec podzimu a zima 2013) a následným povstáním proruských ozbrojenců na východní Ukrajině (začátek jara 2014).

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.