Zlomené kosti, vnitřní krvácení: hongkongská policie během protestů používala „bezohledné, nevybíravé taktiky“, uvádí Amnesty International

Fotografie: hongkongská zásahová policejní jednotka / May James / HKFP.

Tento článek byl původně napsán Jennifer Creery a publikován 20. září 2019 na Hong Kong Free Press. Na Global Voices je znova publikován na základě dohody o partnerství.

Nová zpráva od nevládní organizace Amnesty International uvádí, že hongkongská policie používala přes léto při zásazích proti protestujícím bezohlednou taktiku a pomstychtivé násilí vedoucí k úrazům, jako jsou zlomené kosti a vnitřní krvácení.

Zpráva, založená na videozáznamu a 38 rozhovorech se zatčenými, lékařskými pracovníky a právníky, popsala znepokojivé schéma nesprávného počínání policie během 15 týdnů protestů ve městě. Amnesty International označila toto chování za občas hraničící s týráním. Ředitel Amnesty pro Jižní Asii, Nicholas Bequelin, se vyjádřil takto:

The Hong Kong police’s heavy-handed crowd-control response on the streets has been live-streamed for the world to see. Much less visible is the plethora of police abuses against protesters that take place out of sight. The evidence leaves little room for doubt — in an apparent thirst for retaliation, Hong Kong’s security forces have engaged in a disturbing pattern of reckless and unlawful tactics against people during the protests.

Autoritářské nastolování pořádku hongkongskou policií na ulicích bylo živě přenášeno do světa. Mnohem méně viditelný byl nadbytek policejní šikany vůči protestujícím, která se děje mimo dohled. Důkazy ponechávají malý prostor pro pochybnosti  s očividnou žízní po pomstě se hongkongské zásahové jednotky během protestů zapojily do znepokojujícího vzorce používání bezohledných a neoprávněných taktik proti lidem.

Tato nezisková organizace ve své zprávě uvedla jako příklady těchto taktik přehnané použití násilí, bití, náhodná zatýkání, degradující zacházení a opožděný přístup k lékařské péči a k právníkům. Jako hlavní pachatele uvedlo elitní strážníky, známé jako dravci.

Přes 1400 lidí bylo zatčeno během hongkongského léta nesouhlasu, které začalo vydávacím zákonem, který má být brzy zrušen. Tento zákon by povoloval převozy podezřelých do Číny. Protest se proměnil v občas násilné projevy nepokoje týkající se, mimo jiné, neoprávněných zásahů Pekingu a údajné policejní brutality.

Mapa ukazující zatčení spojená s protesty, která dokumentovala Amnesty International od července do září 2019. Data jsou získaná z Open Street Map, HKGISK. Foto: Amnesty International

Amnesty vedla rozhovory s 21 zatčenými, z nichž 18 uvedlo, že byli jako důsledek špatného zacházení hospitalizováni. Tři z nich strávili v nemocnici aspoň pět dní.

Nemohl jsem dýchat

Jeden muž pro Amnesty uvedl, že když v září během svého zatčení v New Territories odmítl odpovědět na otázku, strážníci ho bili a vyhrožovali mu zlomením rukou, když se pokoušel bránit. Byl citován ve zprávě:

I felt my legs hit with something really hard. Then one [officer] flipped me over and put his knees on my chest. I felt the pain in my bones and couldn’t breathe. I tried to shout but I couldn’t breathe and couldn’t talk.

Cítil jsem, jak mi něco velmi tvrdého udeřilo do nohy. Pak mě jeden [strážník] otočil a klekl si na můj hrudník. Cítil jsem bolest v kostech a nemohl jsem dýchat. Zkoušel jsem křičet, ale nemohl jsem dýchat ani mluvit.

Muž byl později na několik dní hospitalizován se zlomeninou a vnitřním krvácením. Také uvedl, že mu jeden strážník násilně otevřel oko a zasvítil do něj laserovým paprskem, zatímco říkal: Nemáš snad rád míření tímhle na lidi?

Lasery se běžně používaly během protestů na dráždění strážníků. V srpnu 2019 policie zatkla studentského vůdce za držení útočných zbraní poté, co ho přistihli při nošení laserových ukazovátek.

Jiný muž, který během svého srpnového zatčení utrpěl několikanásobné zlomeniny paže, uvedl, že i přes okamžitou žádost o převezení do nemocnice mu byla na pět hodin ve vazbě odepřena lékařská péče.

Dva další dotazovaní popsali případy, kdy byli svázáni na ulici a nuceni dýchat slzný plyn po dlouhé časové úseky.

Policejní zástupci konzistentně popírali špatné chování s tím, že strážníci během protestů používají minimální potřebnou sílu a podléhají velkému množství omezení.

Na nedávné tiskové konferenci uvedl hlavní superintendant pro policejní oddělení vztahu s veřejností Tse Chun-chung, že zprávy Amnesty postrádají kontext:

Those missing links, they basically did not mention clearly about the social environment in Hong Kong in recent months. I must re-emphasise that we are facing an unprecedented challenge to the rule of law.

Police are duty-bound to enforce the law impartially in these situations. Given this social environment, where a large number of radical protesters break the law recklessly, it is increasingly difficult for Police to enforce the law.

Ty chybějící odkazy  oni se v podstatě přesně nezmiňují o sociálním prostředí v Hong Kongu v nedávných měsících. Musím znova zdůraznit, že čelíme pro právní stát nebývalé zkoušce. Policie je vázána povinností v těchto situacích prosazovat nestranně právo. V tomto sociálním prostředí, kde velké množství protestujících právo bezohledně porušuje, je pro policii stále těžší jej prosadit.

Ještě před vydáním zprávy nicméně Bequelin uvedl, že šikana, kterou Amnesty zdokumentovala, zřetelně porušuje mezinárodní lidská práva:

Time and again, police officers meted out violence prior to and during arrests, even when the individual had been restrained or detained. The use of force was therefore clearly excessive, violating international human rights law.

Given the pervasiveness of the abuses we found, it is clear that the Hong Kong Police Force is no longer in a position to investigate itself and remedy the widespread unlawful suppression of protesters. Amnesty International is urgently calling for an independent, impartial investigation aimed at delivering prosecutions, justice and reparation, as there is little trust in existing internal mechanisms such as the Independent Police Complaints Commission.

Strážníci znova a znova sahali k násilí před a během zatýkání, i když byl jedinec umírněný nebo zadržený. Použití síly bylo tedy očividně přehnané a porušovalo mezinárodní lidská práva. Vzhledem k všudypřítomnosti zdokumentované šikany je jasné, že hongkongská policie již nadále není v pozici, kdy by se sama prošetřila a napravila tak rozšířené nezákonné potlačování protestujících. Amnesty International urgentně požaduje nezávislé, nestranné vyšetřování zaměřené na stíhání, právo a nápravu, jelikož je zde malá víra v existenci vnitřních mechanismů, jako je Nezávislá komise stížností na policii.

Proti-vydávací protesty v Hong Kongu se od června 2019 vyvinuly v hnutí pro demokracii, požadující zodpovědnost vlády proti pekingským zásahům. Pokud se chcete o protestu dozvědět více, navštivte prosím naši zvláštní stránku.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.